tisdag 28 augusti 2012

Securitas


Vi känner nog alla till Securitas så det behövs nog ingen presentation men enligt årsredovisningen "Securitas erbjuder specialisera bevakning och mobila säkerhetstjänster, larm övervakning samt konsult- och säkerhetsutrednings tjänster." Man är organiserad i fem områden (fyra huvud områden) Nord Amerika, Europa, Ibero-Amerika (spansk talande), Mobil och monitoring samt övriga (övriga geografiska områden och andra områden som inte härrör till något av de övriga så som säkerhetskonsultområden).

Då det är låga marginaler inom bevakning försöker Securitas arbeta nära kunderna och skapa mervärden genom att erbjuda kompleterande tjänster. Man försöker även växa i takt med marknaden samt att använda delar av det fria kassaflödet till att förvärva andra bolag. Då det är en marknad som inte växer så mycket sker det ganska liten organisk tillväxt utan man får förlita sig till att köpa bolag. Man har dock samlat på sig en ansenlig hög med goodwill genom dessa inköp. I den senaste kvartalsrapporten så har man goodwill om 174% av eget kapital. Som många andra bolag så väljer man att inte skriva ner goodwill regelbundet. 

Goodwill är det övervärde man betalar för ett företag vid förvärv, ett värde man anser sig kunna tjäna tillbaka genom att förbättra driften av företaget (då det säljande företaget kan företagets värde säljer man inte om man får ett pris som överstiger det värdet), eller med andra ord kan det sägas att goodwill är framtida extraordinära vinster. I Securitas fall tycker jag att det är konstigt att man inte skriver ner goodwill årligen (Jag tycker även att andra bolag bör göra det i viss grad). Bevakning är ingen svår marknad att gå in i och det är redan en mättad marknad. Vad jag har förstått så förlorar man ungefär 10% av sina kontrakt årligen som måste fyllas av nya kunder för att bibehålla försäljningsnivån. Dessa nya kunder borde man kunna få även om man inte gör förvärv så man förvärvar i stort de kontrakt (och kompetens) som det förvärvade bolaget har. 

Securitas har alltså ett bokfört övervärde om nästan 15 miljarder kronor som man beräknas tjäna in genom extraordinära intäkter i framtiden. Det är ganska mycket för ett företag som hade en vinst på 1,7 miljarder, har väldigt låg organsik tillväxt (vilka extra ordinära intäkter räknar man med vid 2 - 3% organisk tillväxt) och som "förlorar" 10% av sina inköpta kontrakt årligen. Risken är ju att när det börjar gå dåligt så kommer man att få göra goodwill avskrivningar då de inköpta rörelserna inte kommer att kunna ge det framtida övervärdet längre. Det kommer då att ge en storsmäll (i stället för att skrivas av med en liten summa varje år). Man har förnärvarande stora problem i Spanien och i viss mån Frankrike. Att man tror att man kan fortsätta prestera extra ordinära vinster i dessa miljöer finner jag inte troligt. Enligt mig finns det därför hög risk att Securitas kommer att göra en goodwill nedskrivning för 2012.

En goowillnedskrivning påverkar inte kassaflödet men väl resultat och balansräkning. Det påverkar alltså årets vinst och hur företaget är finansierat och då främst det egna kapitalet. I securitas fall där goodwill vida överstiger det egna kapitalet kan man säga att det inte finns något egentligt eget kapital, det har ju ätits upp av goodwill, eller så kan man säga att det egna kapitalet består av framtida vinster. Jag kan tänka mig att detta är något som man som låneinstitut tittar på (då det visar hur stor risk man tar med att låna ut). Dels så påverkar det den ränta man får betala men desto viktigare är nog förmågan att ta upp nya lån. Blir förhållandet för stort kommer man nog att kräva ett tillskott från ägarna. Under tiden jag har titta på Securitas har jag sett att man har fått sitt kreditbetyg sänkt av S&P (Dock med hänvisning till kärvare kreditmarknad och försämrad rörelsemarginal).

Nu har man nog inte gjort goodwill bedömningen för 2012, något man gjorde under 3:e kvartalet för 2011. Enligt en uppsatts om goodwillnedskrivningar som jag hittade på nätet "Att företag medvetet skulle skriva ner goodwillposten för att nå ett önskat resultat är generellt sett inte vanligt, eftersom det är en signal på ett misslyckat förvärv. Däremot finns det incitament att skriva ner extra när en nedskrivning bevisligen behövs. Generellt verkar även en nedskrivning förskjutas några år innan den utförs. Granskning av goodwillposten upplevs som svår, bland annat eftersom det innefattar många subjektiva antaganden". Det kan därför bli så att Securitas inte bara skriver av sina affärer i Spanien och Frankrike utan även gör andra nedskrivningar som borde gjorts tidigare. Risken är ju också att Securitas inte skriver ned sin goodwill och skjuter problemen framför. Skulle det komma en goodwill nedskrivning så skulle förhållandet mellan eget kapital och goodwill försämras ytterligare (då goodwill skrivs av mot det egna kapitalet) och med det ökar risken för en nyemission. Nu tror jag inte att det går så lång som till nyemission, men en avskrivning av goodwill på 10% (vilket jag inte tror är orimligt) tar bort det mesta av den förväntade vinsten och  därmed troligtvis även utdelningen för 2012.

Det blev en hel del om goodwill men jag tyckte att det behövdes. Jag kan förtydliga med att jag inte är emot goodwill då det är en naturlig del av företagandet att köpa in andra företag till ett högre värde än det verkliga värdet för att förbättra sin egen verksamhet av olika anledningar. Jag har dock svårt att se att det generellt inte ska till några årliga nedskrivningar av goodwill.  Nu över till övriga delar. 

Securitas har två finansiella mål. 1) öka vinsten per aktie med 10% per år. jag tycker att det är ett överoptimistiskt mål av ett företag som har en utdelningspolicy (jag måste berömma Securitas för att man har en utdelningspolicy och inte utdelning som ett mål) att dela ut 50% av sin vinst i aktieutdelning och som verkar på en mättad marknad. Man har varit ganska dåliga på att nå målet. 2007 var vinsten per aktie 3.70 (kvarvarande verksamhet) och 2011 var den 4,75 (jag tror att vinsten för 2012 kommer att vara lägre). 2) Fritt kassaflöde (Det fria kassaflödet är rörelsens kassaflöde minus betalda finansiella poster och betald inkomstskatt) i förhållande till nettoskuld om minst 0,20. Någon som man varit ganska bra på att hålla de senaste 5 åren, det är bara 2011 man inte nådde upp till målet (Så egentligen påverkar inte en goodwill nedskrivning utdelningen men jag tror ända att det blir svårt att motivera en utdelning med goodwill nedskrivning och försämra det egna kapitalet ytterligare, f'låt kunde inte låta bli). 


M SEK 2012
Q1 Act Q2 Act Q3 Est Q4 Est Helår


Försäljning 15,122.3 16,377.6 16,500.0 16,500.0 64,499.9
Försäljning, förvärv 1,142.0 591.7 500.0 500.0 2,733.7


Total Försäljning 16,264.3 16,969.3 17,000.0 17,000.0 67,233.6
- Nord Amerika 5,675.0 6,057.0 6,300.0 6,500.0
- Europa 6,662.0 6,913.0 6,600.0 6,400.0
- Ibero-America 2,249.0 2,260.0 2,300.0 2,300.0
- Mobil och monitoring 1,553.0 1,580.0 1,600.0 1,600.0
- Övrigt 125.0 160.0 200.0 200.0


Produktionskostnader -13,544.1 -14,146.4 -14,152.5 -14,110.0 -55,953.0


Bruttoresultat 2,720.2 2,822.9 2,847.5 2,890.0 11,280.6


Försäljnings och administrationskostnader -1,989.1 -2,097.9 -2,040.0 -2,082.5 -8,209.5
Övriga rörelseintäkter 3.1 5.6 3.0 3.0 14.7
Resultatandelar i intressebolag 0.2 1.2 -0.5 -0.5 0.4


Rörelseresultat före avskrivningar 734.4 731.8 810.0 810.0 3,086.2


Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -63.5 -67.3 -1,567.0 -69.0 -1,766.8
Förvärvsrelaterade kostnader -28.5 -36.6 -35.0 -35.0 -135.1


Rörelseresultat efter avskrivningar 642.4 627.9 -792.0 706.0 1,184.3


Finansiella intäkter och kostnader -134.5 -147.5 -150.0 -150.0 -582.0


Resultat före skatt 507.9 480.4 -942.0 556.0 602.3


Aktuell skattekostnad -134.8 -119.2 282.6 -166.8 -138.2
Uppskjuten skattekostnad -16.6 -24.0 -20.0 -20.0 -80.6


Nettoresultat för perioden 356.5 337.2 -679.4 369.2 383.5


Själva affärsideen tycker jag dock till viss del är bra. att arbeta nära kunderna och skapa mer värden, där man tittar på helhetslösningar. Vad jag har förstått av deras redovisning så ligger de bättre marginalerna just i mervärden (mobile and monitoring). Bevakning borde också vara en marknad som är en vinnare i en lågkonjunktur då säkerhet blir en mer aktuellt (höge arbetslöshet och kriminalitet). Man borde också gynnas av att personalen stannar är mer rädd om sina jobb och stannar kvar vilket skulle minska deras höga personalomsättning. Jag är dock mer osäker till att man lägger så stor vikt vid tillväxt via förvärv*. Visst är det bra att köpa konkurrenter i en mogen marknad då det bästa sättet att växa är att ta marknadsandelar. Jag är dock mer skeptisk om det är en så bra lösning i vad som för mig verkar vara en ganska dynamisk marknad.

*Tidigare skrev jag olyckligtvis organisk tillväxt

Securitas har sagt att man kommer att minska på förvärvs takten tills målet för det fria kassaflödet är uppnått igen. Jag tycker att man borde konsolidera företaget istället. Inrikta sig på att köpa ett teknikföretag vilket man säger sig sakna och sedan och sedan arbeta med att stärka balansräkningen och lägga mer vikt vid organiskt tillväxt. Jag är dock inte säker på att företagsledningen klarar det då det nog kliar i fingrarna på att göra nya förvärv, då man redan enligt mig har "över köpt" sig. Så som ägare skulle jag nog byta ut företagsledningen, inte för att de har misskött sig utan för att man behöver gå in i en annan fas med andra personligheter.

När jag började titta på Securitas så hade aktien sjunkit till 50 kronor/aktie och jag funderade på att köpa för att utfärda optioner på dem. Jag har dock kommit fram till att jag inte kommer att gör det utan att jag tvärtom rekommenderar sälj för Securitas. Man har en målsättning som jag tror att man inte kan nå upp till och med det risk att företagsledningen tar felaktiga beslut för att nå dit och dels på grund av den höga goodwillen. 

Jag känner mig inte helt nöjd med min analys utan borde nog ha gått in lite djupare på vissa områden, men då jag inte är en professionell analytiker och har andra åtaganden skulle det ta för lång tid. Eftersom jag inte kommer att köpa aktien känner jag heller inte att det behövs. Jag hoppas ändå att ni fått något värde från den.

fredag 10 augusti 2012

Transcom


Transom är ett företag som tillhandahåller tjänster inom Business Process Outsourcing, Customer Relationship Management och Credit Management Service. 

Jag har tittat på Transcom tidigare och trodde att man skulle lyckas vända till vinst under andra kvartalet 2012. Nu blev det inte så utan man redovisade en förlust på 0.8 miljoner Euro. Efter att ha tagit stora omstrukturerings kostnader under 2011 fick man ta ytterligare (om än inte så stora) omstrukturerings kostnader under andra kvartalet 2012. Det har alltså varit svårare att vända skutan än jag trott. Dock lyckades man vända till en rörelsevinst som dock tyngdes av högre än normala finansiella kostnader och skatter,

Bruttomarginalen sjönk under 2011 till låga 16.5% mycket på grund av den stora omstruktureringen. Under 2012 har det varit mindre omstruktureringar och bruttomarginalen har också börjat att stiga till 17.8% under Q1 och 18.5% under Q2. Jag tror att det finns stora möjlighet att den kan fortsätta att stiga tills den når 20% som man haft tidigare. Dels för att ökad volym ger ökade marginaler samt att omstrukturerings kostnader försvinner och besparingar realiseras. Försäljnings, administrativa och generella kostnader har dock fortsatt att öka. Det är lite svårt ifrån kvartals rapporterna att se hur mycket av det som är på grund av rekonstruktions kostnader då de inte redovisas separat som i årsredovisningen. Tidigare har dessa legat kring 14% av försäljningen men är nu på 16.5% under Q2. Vissa av dessa ökningar har man tidigare aviserat då man har ökat försäljningskostnaderna för att kunna öka sina volymer. Detta har dock inte givit några större resultat men det borde man nog heller inte räkna med då det tar tid att knyta nya kunder till sig. Man bör också titta på skatten i Transcom's fall. Man är inblandad i skattetvister där man i de fall man har blivit upptaxerat har förhandlat om att betala dessa under en längre period. Vi kommer nog därför att få se högre skattekostnader än vad resultatet visar under en period. Är det slut med omstruktureringskostnader, bruttomarginalen förbättras och övriga kostnader kan stabiliseras kan man nog vända till vinst i år, i alla fall under ett kvartal.

EuroQ1 Act Q2 Act Q3 Q4 2012
Revenue 147,100 147,300 150,193 153,160 597,753

North America & Asia Pacific 25,200 26,800 27,604 28,432 108,036

West & Central (Euro rest) 27,900 27,000 27,540 28,091 110,531

Iberia (Latin) 30,600 28,900 28,900 28,900 117,300

North (Nordic) 38,800 38,900 39,678 40,472 157,850

South (Euro) 24,600 25,700 26,471 27,265 104,036
Cost of sales -120,900 -120,000 -121,656 -122,528 -485,084
Gross profit 26,200 27,300 28,537 30,632 112,669
Selling and Admin expenses -24,400 -25,000 -25,533 -25,271 -100,204
Other expenses -700 -1,000 -700 -700 -3,100
Profit/Loss from operation 1,100 1,300 2,304 4,661 9,364
Finance income 0 0 0 0 0
Finance costs -1,600 -700 -1,000 -1,000 -4,300
Profit/Loss before tax -500 600 1,304 3,661 5,064
Income tax -800 -1,400 -1,301 -2,008 -5,509
Profit/loss for the period -1,300 -800 3 1,652 -445


Transcom har inga klara och tydliga mål. I årsredovisningen för 2011 står det att "Improving financial performance, restoring the company to a position of strength and enhancing shareholder value are our primary goals". Det är generella mål som i stort sett alla företag har och inga mål som går att mäta eller följa upp. Jag tycker att företagsledningen borde sätta sig ner och ta fram lite klarare mål för företaget. Jag skulle kunna tänka mig finansiella mål som 20% bruttomarginal, 10% årlig försäljningstillväxt, kundfordringar på 60 - 70% av den senaste kvartalets försäljning och ett soliditets mål. Att det heller inte finns några verksamhets mål i rapporten är lite oroande. Man gör förhoppningsvis inte affärer för affärers skull, då kommer det att gå åt pipan. Det borde finnas hos ledningen och dessa borde publiceras då de tillsammans med de finansiella målen säger ganska mycket om företaget. 

Det kan även nämnas att mycket av deras "Property, plant and equipment) är att bli fullt avskrivet. Detta kan vara positivt då kostnaderna kan komma att minska när de är fullt avskrivna, men kan också (speciellt när det gäller telefonväxlarna) betyda att man måste göra större nyinvesteringar snart. 

Då till rådet och det blir köp för Transcom. Det verkar för mig att man kommer att lyckas att vända skutan och får man operera "i fred" under 2013 kommer man enligt mina försiktiga beräkningar att göra en vinst kring 11 öre per aktie. Det innebär att det finns ganska mycket skeptisism inräknat i dagens aktiekurs om 57 öre per aktie. Jag tycker att det finns fördubblings potential för Transcom. Då räknar jag på en försäljningsökning på 10% på årsbasis (vilket de nya resurserna bör klara av), bruttomarginal på 20% och att övriga kostnader sjunker till 16% av försäljningen. Det bör påpekas att detta inkluderar risker med skattetvisterna dels, med att 18 miljoner Euro är åsidosatta i balansräkningen (provisions for legal claims) vilket inte kommer att påverka resultaträkningen och dels att jag räknar med ökade utgifter om 1 miljon Euro per kvartal. Detta är nog lite både hängslen och livrem men med något jag valt att göra då de faktiskt betalar skatt trotts ett negativt resultatdels för att man i årsredovisningen nämner att man befarar ytterligare 15 miljoner Euro i ökad skatt från pågående skattetvister.

EuroQ1 Q2 Q3 Q4 2013
Revenue 156,223 159,347 162,534 165,785 643,889

North America & Asia Pacific 29,001 29,581 30,172 30,776 119,530

West & Central (Euro rest) 28,653 29,226 29,810 30,406 118,095

Iberia (Latin) 29,478 30,068 30,669 31,282 121,497

North (Nordic) 41,281 42,107 42,949 43,808 170,144

South (Euro) 27,810 28,367 28,934 29,513 114,624
Cost of sales -124,978 -127,478 -130,027 -132,628 -515,111
Gross profit 31,245 31,869 32,507 33,157 128,778
Selling and Admin expenses -24,996 -24,699 -25,193 -25,697 -100,584
Other expenses -500 -500 -500 -500 -2,000
Profit/Loss from operation 5,749 6,671 6,814 6,960 26,194
Finance income 0 0 0 0 0
Finance costs -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -4,000
Profit/Loss before tax 4,749 5,671 5,814 5,960 22,194
Income tax -2,335 -2,611 -2,654 -2,698 -10,298
Profit/loss for the period 2,414 3,059 3,160 3,262 11,896


Slutligen skulle jag ge Transcom's ledning rådet att ta tillfället i akt att göra om utformningen av kvartalsrapporten till nästa kvartal. Då man kommer att gör om redovisningen på grund av ändrad struktur i företaget med bland annat redovisning av Credit Management Services separat och ändring av de geografiska strukturerna. Det kommer som det är redan att vara svårt att följa redovisningen så man kan lika väl göra det som rapporteras mer lättförståeligt och dessutom vara lite mer generös i vad man rapporterar.