onsdag 31 oktober 2012

Beijer Alma Q3 2012


Beijer Almas tredje kvartal var klart sämre än vad jag hade räknat med. Nettoomsättningen sjönk då framförallt Habia Cabel's omsättning sjönk med 34.4 miljoner jämfört med Q3 2011 (-19.5%). Lesjöfors och Beijer Tech klarade sig bättre då omsättningen bara sjönk med 2 respektive 3%. Man har inte hunnit kompensera minskningen då bruttomarginalen sjönk till 31.3%, vilket är den klart lägsta bruttomarginal man har haft de senaste 5 åren. 

Även om jag tror att vinsten kommer att sjunka något under Q4 så kommer årets vinst att hamna strax över 8 kronor per aktie. Detta kommer att ställa ledningen inför ett dilemma, antingen så sänker man aktieutdelningen med sänkt aktiekurs som följd eller så bibehåller man aktie utdelningen och minskar sin förmåga att köpa nya företag. Själv skulle jag vilja se att man sänkte den till policy nivån (1/3 av vinsten) dvs kring 3.00 kr/aktie. Detta är inte så troligt då det skulle sända en negativ signal till ägarna att man tror på en långvarig nedgång. Jag tycker dock att man bör kunna argumentera för att mer pengar inom bolaget skulle förbättra förmågan till att stärka företaget via inköp. En konjunktur nedgång borde vara ett bra tillfälle att köpa bolag, speciellt små bolag som kanske inte har förmågan att överleva på egen hand. Det är mer troligt att man sänker utdelningen till 5 kronor/aktie vilket var nivån 2007 - 2009. Det troligast är tyvärr att man behåller aktieutdelningen på nuvarande nivå. Jag säger tyvärr då jag tror att de 120 miljoner man "sparar" med en utdelning på 3 kronor kan användas bättre inom företaget och ge bättre långsiktig avkastning.

måndag 29 oktober 2012

Transcom Q3 2012


Transcom publicerade en blandad Q3 rapport. Intäkterna ökade jämfört med andra kvartalet men inte så mycket som jag hade räknat med. Trotts de ökade intäkterna så ökade förlusten från -.7€m till -3.4€m. Man har haft ökade kostnader i Filippinerna om 3,3€m för att öka sin kapacitet där (vilket är positivt för då kan man förhoppningsvis öka intäkterna ännu mer). Skatten har också påverkats med -1.7€m för avsättning mot nya skatter i Italien. Jag är inte klar med om det är bekräftade skatter som ska betalas över en längre tid eller om det fortfarande är avsättning mot ännu ej slutförda skatterevisioner.

Man aviserar även nya rekonstruktionskostnader för Q4 2012 om 1.7€m vilket beräknas ge årliga besparingar på 1.9€m. Det är även troligt att en stor del Goodwill kommer att skrivas av under Q4 2013. Detta kommer att påverka resultatet även om det inte påverkar kassaflödet. Detta är viktigt att komma ihåg då Transcom har många småsparare som kan komma att reagera negativt på detta då information om detta släpps. Om jag förstår det hela rätt så är det bara en avskrivning av Goodwill mot eget kapital som tar en omväg genom resultaträkningen. De som har läst min Securitas analys är nog förvånade över att jag tar detta så lätt men jag er det mer som en naturlig del av den rekonstruktion som man har gått igenom. De avvecklade enheterna kommer ju inte att komma att göra någon framtida vinst. Jag skulle också tro att det är en sista städning och att man kommer att börja visa vinster under första kvartalet 2013. Jag hade räknat med ett noll resultat för Q3 men tror nu att det underliggande resultatet kommer att vara nära noll för Q4 2012 även om goodwill nedskrivningarna kommer att göra att det presenterade resultatet är negativt. Visar man inte positivt resultat Q1 2013 så kommer jag att se över min analys av Transcom lite mer grundligt

torsdag 11 oktober 2012

Beijer Alma


När jag först tittade på Beijer Alma så tyckte jag att affärsidéen var klockren. Att köpa små och medelstora företag och ge dem tillgång till ett storföretags kompetens. Jag tror fortfarande att det är en bra ide, men jag är inte säker på att det är en lika bra ide att handla med Beijer Alms's aktier, speciellt inte för små aktieägare som gör egna analyser. Anledning till det är att man har tillgång till mindre information än ett bolag som är noterat i sin egen regi. Alla de tre underkoncernerna som ingår i Beijer Alma har i sin tur tre olika affärsområden. Hade dessa företag varit särnoterade hade man fått mer information om de olika affärsområden än vad man får i Beijer Alma's rapport. 

Sedan kan man ju också fråga sig vad de 5 anställda på moderbolaget kan bidra med till koncernföretagen som man inte kunde göra innan. Risken är nog snarare att man tappar fokus då dessa fem personer ska titta över alla tre bolagen med deras olika affärsområden. Mycket av deras tid borde ju också gå till att leta nya företag att köpa. Visst får man en risk spridning men det kan man lätt skaffa själv genom att köra aktier i tre olika företag, så högt är inte courtaget. Kanske det är att man får tillgång till en mer kompetent styrelse med bättre kontaktnät?

Att man bara redovisar inköp av företag som en fotnot till kassaflödesanalysen är något som bidrar till min bedömning om den information man lämnar som knapphändig. Det är mångt om mycket en stor del av företagsidéen och borde därför redovisas mycket mer öppet och tydligt (utförligt) i redovisningen. Sedan är jag också kritisk till att man inte ger några finansiella mål vilket alltid ger en bra indikation om hur man ska växa.

Istället för att ge en hög direktavkastning tycker jag att man borde man vara mer inriktade på tillväxt genom att leta upp nya objekt och på så sätt bygga en större koncern vilket skulle leda till ett starkt moderbolag med lägre administrativa kostnader och bättre stöd till management funktionen inom koncernbolagen. Det är mer en långsiktig tillväxtstrategi. De tre bolag som man äger idag är väldigt olika och det är svårt att se några egentliga samordningsfördelar, och då menar jag inte inom produktionen utan just vad gäller att utveckla företagen. Tillverkning och handel borde enligt mig kräva olika kunskaper och strategier för att utveckla. Deras utdelningspolicy tyder på att man har haft detta som en tanke i början då man har som policy att dela ut en tredjedel av koncernens nettoresultat. De senaste 5 åren har dock utdelningsandelen legat på mellan 60 - 80%, en klart högre del än policyn, vilket i sig självt reser frågetecken. Visserligen har man en stark balansräkning idag vilket tillåter köp av nya bolag och dessutom skedde köpet av Beijer Tech till stor del av en riktad nyemission då endast ca. 12% av köpeskillingen var kontant. Fast det har inte så mycket med saken att göra när det gäller den grundläggande strategin. 

Så över till den ekonomisk biten. 

Lesjöfors (tillverkare av industrifjädrar, tråd och banddetaljer) har under perioden ökat sin omsättning med nästan 34% (8,5% per år från 2007 -  2011)). Under samma tid har man dock förvärvat två företag. Under 2008 köptes fjäderverksamheten i Stece AB och de ingår i redovisningen från Q3 2008. Omsättningen för Stece AB året innan köpet var 60 miljoner på årsbasis. Under 2011 köpte man även det Tyska fjäderföretaget Velleuer som ingår i redovisningen från Q1 2011. Året innan hade Velleuer en omsättning på 120 miljoner kronor. Så av ökningen i omsättning på 354 miljoner kommer ca. 180 miljoner (51%) från företagsförvärv och 174 miljoner (49%) från organisk tillväxt. Lesjöfors är ett lönsamt företag som hade ett rörelseresultat på över 25% 2011. 

Habia Cable (tillverkare av kablar och kabeltillbehör för krävande applikationer) har gått sämre då man bara har ökat omsättningen med 7% (2% per år från 2007 - 2011)). Detta trotts att man har förvärvat kabelföretaget CS Technology AB (2008) som hade en omsättning på 60 miljoner innan förvärvet. Man har därför haft en negativ organisk tillväxt om 13.8 miljoner. Rörelsemarginalen har under de senaste åren sjunkit ner till under 10% (8,4% under 2011). Det är främst på grund av försämrade bruttomarginaler men även på grund av ökade administrativa kostnader.

Beijer Tech (industrihandelsföretag inom flödesteknik/industrigummi och industriprodukter) har haft den starkaste omsättningsökningen av de tre koncernerna med en ökning på 10% per rullande 12 månaders basis (Q2 - Q1). Det går inte att göra en jämförelse på årsbasis då de inte var införlivade i Beijer Almas redovisning förrän Q2 2010. Under 2011(Q4) köptes Karlebo Gjuteriteknik som hade en årlig omsättning på 50 miljoner innan köpet. Så av den totala omsättningsökningen på 72,7 miljoner kommer 50 miljoner (69%) från inköp och 22,7 miljoner från organisk tillväxt. Beijer Tech har dock till skillnad från de andra två koncernerna ökat sin omsättning under 2012 (detta trotts att Lesjöfors köpte Stumpp + Schüle under Q2 2012). Då Beijer Tech är ett nytt företag är det extra intressant att titta på marginalerna för att se vilken påverkan Beijer Alma har som ägare. Administrationskostnaderna har sjunkit sedan man tog över vilket kan tyda på att det fins vissa administrativa administrativa samordningsvinster att göra. Rörelsemarginalen ligger dock under den nivå de hade innan uppköpet. 2011 var rörelsemarginalen 7,4%

Det är klart att Lesjöfors är stjärnan i klassen, med 50% av omsättningen och över 80% av vinsten. Habia Cable är litet av ett sorgebarn med sin sjunkande organiska omsättningstillväxt och försämrade rörelsemarginal. Från att ha legat på liknande rörelsemarginaler 2004 har Lesjöfors och Habia Cable gått i olika riktningar. Man kan diskutera orsak och verkan men man har satsat mycket mera på att expandera Lesjöfors. Totalt 11 Företagsförvärv har varit för att stärka Lesjöförs, endast två förvärv har varit för att förstärka Habia Cabel. Beijer Tech är den ny killen i klassen som har att bevisa vad han går för. Enligt redovisningen är en av anledningarna till köpet att det finns förvärv att göra för att förstärka Beijer Tech, vilket borde båda gott för framtiden.

MSEK

2012

Q1 (act) Q2 (act) Q3 Q4 Year


Nettomsättning 718.1 730.9 690.3 665.5 2,804.8
- Lesjöfors 354.9 368.9 329.8 292.6 1,346.2
- Habia Cabel 162.4 152.2 176.0 162.3 652.9
- Beijer Tech 200.7 209.7 184.5 210.6 805.5
- Övrigt 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2


Kostnad för sålda varor -477.2 -486.9 -459.0 -442.6 -1,865.7


Bruttoresultat 240.9 244.0 231.2 223.0 939.1


Försäljningskostnader -77.9 -80.1 -75.9 -73.2 -307.1
Administrationskostnader -63.3 -67.5 -62.1 -59.9 -252.8
Resultat från andelar i intresseföretag 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4


Rörelseresultat 100.1 96.4 93.2 89.8 379.5


Ränteintäkter 0.8 0.4 0.4 0.4 2.0
Räntekostnader -3.0 -4.0 -4.0 -4.0 -15.0
Finansnetto -2.2 -3.6 -3.6 -3.6 -13.0


Resultat efter finansiella poster 97.9 92.8 89.6 86.2 366.5


Skatt -26.4 -25.1 -24.2 -23.3 -99.0


Årets resultat 71.5 67.7 65.4 63.0 267.6

Med ett JEK (naturligtvis räknar jag bort Goodwill) på 37 kronor per aktie och en kassa som överstiger de räntebärande skulderna så tycker jag att man har en stark balansräkning. Det finns utrymme för ett kontantköp av ett bolag till i Beijer Tech's storlek. Om det senaste köpet är något att gå efter med riktad nyemission så finns det ännu mer potential. Men då kommer Anders Wall's majoritetsställning att vattnas ut och jag tror inte att han vill släppa kontrollen över företaget.

Då många av huvudmarknaderna för Beijer Alma's bolag ligger i Europa så tror jag att man kommer att fortsätta med en negativ tillväxt för resten av året. För att förbättra balansräkningen för fortsatta köp då det kan komma bra tillfällen finns det risk att aktieudelningen kommer att sjunka med en krona nästa år (från 7kr/aktie 2011). Det kommer dock fortfarande att vara en god direktavkastning.

Även om Beijer Alma är ett intressant företag så rekommenderar jag behåll, men det är ett kortsiktigt råd. Med de flesta huvudmarknader i Europa tror jag att försäljningen kommer att minska under resten av året vilket kommer att leda till en lägre utdelning. Jag lägger även in den knapphändiga informationen i rekommendationen då jag tycker att den information man får är för knapphändig för att kunna värdera det man köper. Jag kommer dock fortsätta att följa bolaget då jag tror att det kan vara en långsiktigt bra investering.