måndag 18 november 2013

Swedol Q3 2013

Jag uppdaterade mig på Swedol's två senaste kvartal i helgen och redogör nedan för mina tankar kring bolaget.

Jag är mer skeptisk Swedol idag än vad jag var senast jag skrev om bolaget och tycker inte dagens kurs är motiverad även om det finns vissa positiva aspekter. Det andra kvartalet för Swedol hade låg bruttomarginal (35,6%) med låg vinst som följd. Bruttomarginalen har dock förbättras till 37,4% under tredje kvartalet. Det stora problemet ligger dock fortfarande i försäljningskostnaderna som har ökat som en del av försäljningen. Går man tillbaka till 2010/11 var försäljningskostnaderna 23,3% respektive 24,8% av försäljningen. Under 2012 steg dessa till 29,9% och hittills under 2013 ligger man på 32,3%. Detta kan peka på ett fel i företagsmodellen där ökade personal kostnader (och andra relaterade kostnader) tillföljd av fler butiker stiger men än den försäljningsökning man får med flera butiker. Frågan är hur man kan kapa dessa kostnader utan att minska servicen i butikerna. Den största posten borde vara löner och dessa är svåra att minska då minskad personal styrka i butikerna minskar servicen, lägre löner är svårt att få igenom då det finns kollektiv avtal bakom. Kostnaderna för själva butikerna är också svåra att få ner då de är under kontrakt i långa leasing avtal. Man har inte mycket avskrivningar så det finns inte mycket att hämta där heller. Det bästa sättet att få ner försäljningskostnaderna som en del av försäljningen borde därför vara att öka försäljningen.

För att få ner försäljningskostnaderna som en del av försäljningen till 25% behövs en försäljningsökning på mellan 21 - 31%. (31% om man räknar på rullande 12 månader och 21% om vi räknar på 10% ökning av försäljningen från Q4 2012, och försäljningskostnader på 110 miljoner för fjärde kvartalet 2013). Räknar vi med fortsatt försäljningstillväxt på 10% per kvartal kommer det således att ta 2 - 3 år innan vi kommer ner till 25%. Med dessa siffror och förbättrade bruttomarginal till 38,5% till 2014 och 39% till 2015 kommer vi att göra en vinst per aktie på 1,20 respektive 1,76 kronor per aktie för 2014 och 2015. Detta motsvarar ett P/E tal på 18,3 för 2014 och 12,5 för 2015 vid en kurs på 22 kronor. Nu är inte ett P/E tal på 12,5% högt men det är först 2015 med 10% försäljningsökning två år i rad. Då vi inte har någon inflation i Sverige idag måste det till en 10% bruttoökning av försäljningen, dvs. 10% mer produkter utan att andra kostnader ökar markant.  Detta är långt ifrån omöjligt men det är om två till tre år med den osäkerheten om vad som kan hända under dessa år. Ökad försäljning sätter också press på ökade löner och ökade försäljningsomkostnader.

Med de relativt höga räntebärande lånen (200 miljoner) och en tradition av att inte ha några räntebärande lån tror jag inte att man kommer att kraftigt öka antalet nya butiker eller fortsätta expanderingen utomlands inom de närmaste åren. Expandering av nya butiker försämrar också försäljningskostnaderna som en del av försäljningen då det tar ett tag innan nya butiker kommer upp i samma försäljning som etablerade butiker. Så jag tror inte att fortsatt expandering är något som kommer att öka vinsten.

Tittar vi på konceptet och omvärlden så ökar internet försäljningen generellt då man kan hålla lägre priser då man inte har lika stora försäljningsomkostnader. Konceptet med egna butiker för att öka den egna försäljningen tror jag inte kommer att hålla i längden, dvs man går åt fel håll. Jag tror mer på att man måste hitta andra lösningar.  Närhet till kunder, vilket butiker är, är en fördel men man måste hitta ett sätt att utnyttja den fördelen bättre. Titta på vilka och hur stor del av försäljningen som är spontan försäljning (butiker har en fördel) och planerad försäljning (internet har en fördel). Fortsätta bredda sortimentet vilket ger en ökad försäljning eller söka sammarbetspartners man kan dela butiker med vilket leder till minskade försäljningsomkostnader. Att man har en ny VD vilket i sammanhanget är positivt då jag tror att man måste förändra konceptet.

Till sist en kommentar om det nya varumärket Gesto (skydds och arbetskläder) som ersättning för Colt, vilket jag inte har mer information om än vad som finns i den senaste kvartalsrapporten. Utan att göra några större  efterforskningar (hittade en hemsida utan information) antar jag att man designar produkterna själv men lägger ut produktionen på ett extern företag. Jag tror även det är att gå i fel riktning och ett tecken på att man är kvar i ett förlegat koncept vad gäller butiksförsäljning. Man är tvungen att investera i en ny kompetens och investera resurser i något som gör affärsmodellen mer komplicerad. Det är inget fel i att använda kundernas önskemål till att designa produkterna, tvärt om jag tror mer att det är vad som kommer mer i framtiden. Men gör det då som ett samarbete med en tillverkare där tillverkaren använder sin kompetens inom produktion och design och Swedol's kunders önskemål till att designa produkterna. Jag tror mer på att Swedol bör specialisera sig på själva försäljningen och hitta det koncept enligt ovan som ger bäst resultat.

Utan att ha tittat på vad Clein Johannson (nya VD'n) gjorde på Montier Roofing och Gesto så rekommenderar jag nu sälj (från behåll).

söndag 3 november 2013

Eolus Q4 2012/13

Då Eolus har ett brutet räkenskapsår kom man med sin bukslutskommuniké för 2012/13 i förra veckan. Det var en rapport som gav mig de tre svar jag hade förväntat mig. 1) att balansräkningen har förbättrats, 2) starkt positivt kassaflöde och 3) utdelningen föreslås höjas till 1,50.

Som man tidigare har aviserat så har Eolus sålt av en stor del (ca. 50%) av de vindkraftverk man har som omsättningstillgångar (varulager) samt en del man har som anläggningstillgångar. Detta har inneburit att lånen har minskat och att de likvida medlen har ökat. Balansräkningen ser därför mycket bättre ut. Det egna kapitalet har också ökad och är nu 38,50 kronor per aktie. 

Det starka kassaflödet för perioden gör att man nu är på ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten sedan 2007/08 (se kommentarerna till mitt förra inlägg om Eolus). Kassaflödet från den löpande verksamheten var över 18 kr/aktie och är till en följd av att man har lyckats sälja av en stor del av de tillgångar man har byggt up sedan dess. 

Utdelningen på 1,50 motsvarar en utdelningsprocent på 26% och är en bit över den miniminivå man har satt (20 - 50% av resultatet). Jag tror att det finns utrymme för fortsatt ökad utdelning. Antingen så kommer man att ligga på samma omsättning var vid man inte behöver behålla lika mycket kapital i verksamheten utan kan öka den andel man delar ut (up mot 50%). Om man behöver mer kapital så innebär det att man kommer att fortsätta växa vilket förhoppningsvis medför ökad vinst per aktie.

Man har stabiliserat företaget efter den likviditetskris som man var i tidigare och kan nu rikta blickarna framåt. Med den stärkta balansräkningen ser varulagret mer ut som en möjlighet än en risk. Man har ett mer angenämt antal vindkraftverk man kan sälja omgående till kunder, förmåga att starta större projekt för kundsrälning samt även en viss möjlighet att öka antalet egna vindkraftverk.

Jag läste på Avanza's forum att någon had kommenterat att om man räknar bort engångsposter så skulle en normal vinst ligga kring 3 kr. Vad man inte har räknat med är att Eolus har varit försiktiga med att etablera ny vindkraft verk under det senaste året på grund av de ansträngda finanserna. Under året etablerades endast 30 vindkraftverk jämfört med 81 året innan. Jag räknar med 40 - 50 verk per år. Ett normal år skulle man därför ha haft en högre omsättning och en högre vinst. 

Det finns en liten risk nedåt då man har tillgångar som mer än väl motsvarar värderingen samt att energiproduktionen från de vindkraftverk man har klarar av att täcka de kostnader man har samt att leverera en vinst även vid ett lågt elpris. Med den höjda aktieutdelningen till 1,50 har man en direktavkastning på 5% vid en kurs på 30 kronor. Jag anser därför att det är en bra investering för den försiktiga investeraren. Då jag inte tror på någon snabbare tillväxt för Eolus ska man inte räkna med en kraftigt stigande kurs men det finns klar marginal uppåt, även med en försktig värdering. Jag tror att en rättvisare kurs ligger närmare de 38,50 kr som är EK/aktie. Det skulle innebära en direktavkastning kring 4% samt ett P/E tal kring 10 vid en försiktig beräkning om en vinst på 4 kronor per aktie. Vilket jag anser är OK för ett företag utan tillväxt.