onsdag 27 juni 2012

Doro

Doro tillverkar telefoner för seniorer. Traditionellt har man sett Doro som telefoner med stora knappar för målgruppen seniorer. Det stämmer nog till stor del då det är så det har börjat, men i och med att man lanserar smarta telefoner och surfplattor tar man ett steg mera mot ett service företag (Telecare). Eller som titeln på årsredovisningen 2011 säger "Från stora knappar till stora idéer". Jag tycker att detta steg är mer spännande än telefonerna i sig, vilka i sig själva har givit mycket bra lönsamhet. Man skapar både ett nytt affärsområde samt försvårar för konkurrenter inom området seniora telefoner. Under 2011 köpte man upp Prylos SAS och Birdy Technology SAS för att stärka sin position inom mHealth som utvecklar vårdapplikationer. Detta tror jag är ett område som har stor tillväxt potential med smarta telefoner och surfplattor (vilka beräknas finnas till försäljning under Q3 2012) genom att kunna ta fram mer och bättre applikationer och funktioner som målgruppen efterfrågar. Jag tror till och med att detta är ett område som kan komma att bli större än telefonerna självt för Doro på grund av sin position. Den kunskap man har skaffat sig under utvecklandet av telefoner för seniorer kommer förhoppningsvis att omsättas till nyttiga och efterfrågade tjänster och appar för seniorer, jag ser även bra möjligheter vid samarbete med vård enheter. Med bra appar och tjänster finns det även möjlighet till ökad försäljning av mobiltelefonerna och surfplattor då fler ser fördel med att äga en Doro telefon.

Doro är marknadsledare i många viktiga Europeiska marknader. Med tanke på den försäljningsnivå man har i Sverige finns det en stor potential till att öka sin försäljning i andra länder. Försäljningen är fortfarande större i Sverige än vad den är i länder med större befolkning så som Tyskland och Storbritannien. Man gick inte in på marknader som Kanada och USA förrän 2010 och är fortfarande relativt små där, speciellt USA där försäljningen 2011 var mindre än hälften av vad den var i Sverige. Hittar man bara bra försäljningskanaler i dessa potentiella marknaden fins det rum för en stark tillväxt, även i försämrat finansiellt klimat. I och med att man har en så stark kassa (se nedan) löper man ingen (eller väldigt liten) finansierings risk skulle en situation likt den vi hade förra krisen uppstå där bankerna drar in på utlåningen. 

De negativa kommentarer som jag har sett om Doro är att de kommer att bli utkonkurrerade av Kinesiska bolag och/eller de stora mobiltillverkarna. Att tillverka senior anpassade telefoner är inte så svårt och lätt att kopiera av de stora mobiltillverkarna om de ser en lönsam nisch. Dock tycker jag att Doro ligger steget före med satsningen på seniora appar och tjänster. Något som blir svårt för de stora mobiltillverkarna att gå in på då det ligger lång från deras spettkompetens. Det kommer även att finnas (finns) konkurrenter på Telecare, men dessa har inte samma tillgång till hård och mjukvaran från telefonerna.

Tittar man på den ekonomiska sidan tycker jag att de är undervärderade redan med "bara" telefoner. Under 2011 gjorde man en vinst på ungefär 3 kronor per aktie, en nivå jag tror att man kommer att hålla även under 2012 (3.10).  Utdelningen 2011 var 1 krona per aktie och det kommer man att behålla trotts att man redan har en stark kassa. Det finns tillväxt potential och då vill man behålla en stark finansiell ställning så att man kan göra taktiska förvärv och kunna expandera i den takt man vill. Man har endast räntebärande skulder om 2.2 miljoner, något man fick med sig från förvärven 2011. Kassan (+ kortfristiga fordringar) var 2012 Q1 207.2 miljoner eller 10.70 kronor per aktie. Ett sådant stabilt företag med stora utvecklingsmöjligheter borde vara värt klart mer än ett P/E tal över 10 (31 kronor). Jag har inte tagit med försäljning av appar och tjänster i prognosen för 2012 då jag inte tror att de kommer att få påverkan på resultatet förrän nästa år. Jag är heller inte helt på det klara om hur mixen eller lönsamheten på appar och tjänster kommer att vara. Men troligen kommer det att öka vinsten för Doro då mycket av kostnaderna är tagna redan nu med utvecklingen av IT tjänster. Det enda riktigt negativa som fins inom det finansiella är att man saknar en klar ägarstruktur med starka ägare. De två största ägarna är Nordea Investment Funds (9.7%) och Avanza Pension (7.6%), båda fonder och därför relativt passiva ägare. Vill man vara positiv även där så betyder det ju även att det finns plats för någon att komma in och skapa sig en stark ägarställning med påföljande stigande aktiekurs. Doro's starka kassa är också något som talar för att man kan bli uppköpt. Ledningen har så här långt levererat och fortsätter att utveckla en bra produkt så det kan också vara bra att inte ha en stark ägare som vill ändra inriktning.


M SEK 2012Q1 Act Q2 Q3 Q4 Helår
Intäkter 170.4 191.0 228.0 311.0 900.4

Frankrike
40.8 45.0 48.0 60.0 193.8

Storbritanien
17.3 22.0 20.0 32.0 91.3

Sverige
23.2 30.0 40.0 55.0 148.2

Kanada
7.2 15.0 11.0 15.0 48.2

Tyskland
11.1 11.0 20.0 28.0 70.1

USA
13.6 16.0 25.0 35.0 89.6

Norge
10.0 12.0 15.0 18.0 55.0

Belgien
7.9 10.0 12.0 15.0 44.9

Danmark
7.4 5.0 7.0 8.0 27.4

Övriga länder 21.4 25.0 30.0 45.0 121.4

Övriga intäkter 10.5 0.0 0.0 0.0 10.5
Rörelsens kostnader -152.9 -176.0 -203.0 -273.0 -804.9


Varulager 67.1 50.0 60.0 60.0
EBITDA

17.5 15.0 25.0 38.0 95.5
Avskrivningar -4.9 -5.0 -5.1 -5.2 -20.2


Immatriella anläggningstillgångar 60.0 60.5 61.5 60.5


- Goodwill 26.4 26.5 26.5 26.5


- Kundregister 5.1 5.0 5.0 5.0


- Varumärken 1.0 1.0 1.0 1.0


- IT 27.5 28.0 29.0 28.0


Materiella anläggningstillgångar 8.3 8.0 7.0 6.7


Finansiella anläggningstillgångar 0.5 0.5 0.5 0.5
EBIT

12.6 10.0 19.9 32.8 75.3
Finansnetto

-9.6 1.0 1.5 1.5 -5.6


Kassa och bank 89.4 135.0 141.0 182.0


Kortfristiga foringar 117.8 136.0 150.0 186.0


Deferred tax assets 17.2 17.0 30.0 30.0


Räntebärande skulder 2.2 2.0 2.0 2.0


Icke räntebärande skulder 198.5 225.0 250.0 300.0
Resultat efter finansiella poster 3.0 11.0 21.4 34.3 69.7
Skatt -0.5 -1.8 -3.4 -5.5 -13.0
Periodens resultat 2.5 9.2 18.0 28.8 56.7


Eget Kapital 159.6 179.5 197.5 223.5


Summa Tillgångar 360.3 407 450 526


Summa skulder och EK 360.3 407 450 526


Rörelsemarginal 7.00% 8.00% 11.00% 12.50%


Så för att sammanfatta. På den positiva sidan
 + Stark intjäningsförmåga
 + Etablerat varumärke
 + Stark finansiell ställning
 + Stor utvecklings potential

På den negativa sidan får man lägga
 - Ingen stark ägare
 - Försämrat makroekonomiskt läge
 - Svag försäljnings tillväxt i stora marknader
 - taket nått i de nordiska (huvud-) marknaderna?

Jag has stark tilltro till Doro och min rekommendation är stark köp.

Aktiekurs vid analys: 25,70kr/aktie

måndag 18 juni 2012

Odd Molly

Odd Molly är ett design företag som i huvudsak designar, marknadsför och säljer kläder. Företaget grundades 2002 av Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt  och Christer Andersson. Företaget har gått bra och 2010 hade man en försäljning på 355 miljoner kronor och en vinst på 6,30 kronor per aktie. Sedan har det dock gått utför. Under 2011 sjönk försäljningen till 292 miljoner kronor och 2012 beräknas den sjunka till 204 miljoner kronor. Vinsten per aktie sjön samtidig till 2,48 per aktie i 2011 och enligt min prognos till 0.30 per aktie 2012. Man kan förutse försäljningen ganska väl då Odd Molly tar upp order på sina produkter innan man producerar dem och två gånger varje år berättar man vad man har för ordervärde för nästa halv år. I September 2011 gick man ut med ett pressmeddelande att ordervärdet för vår och sommar kollektionen var 114 miljoner kronor. I Mars i år gick man ut med att ordervärdet för höst och vinter kollektionen är på 87 miljoner kronor. Aktien har därför också gått kräftgång, i slutet av 2009 handlades Odd Molly till 150 kronor per aktie medan den nu ligger i intervallet kring 25 - 30 kronor.

I 2011 bytte man VD när Anna Attemark tog över från Christina Tillman. Om Anna'ss VD period blir lika framgångsrik som Christinas 7 års period då hon nästan har ökat försäljningen 30 gånger (från 10, 2004, miljoner till 294 miljoner, 2011) återstår att se. Jag tror inte att hon har kunnat påverka företaget hittills utan det kommer först att märkas på försäljningen för våren/sommaren 2013.


Man har försäljning i 39 länder men den svenska marknaden är dominerande med 43% av försäljningen och den Nordiska marknaden står för nästan 60%. År 2009 började man med skincare och eyewear produkter. Diversifieringen fortsatte 2010 då började man men en kollektion för Men, något som blev kortvarigt då man inte kommer att fortsätta ed den efter 2012. Man har också på senare år börjat med egna butiker i Stockholm, Los Angeles (butiken i USA stängdes i slutet av 2011 då den inte var lönsam.) och Copenhagen. Under 2011 öppnade man en portal för försäljning över nätet (http://boutiqueonline.oddmolly.com/).  Detta gör att man ökar försäljnings potentialen men också lite högre risk då man får ha ett visst eget lager jämfört med tidigare då man har tagit upp order på sina kläder inan man har tillverkat dem.


Odd Molly redovisar tyvärr inte föräljning per geografisk eller produkt område så det är svårt att se inverkan av kollektionen för Men, eyewear och skincare samt att analysera vilka geografiska regioner som går relativt bra och dåligt. Men det verkar från deras pressmeddelanden att USA har varit ett problembarn. Enligt senaste årsrapporten så finns USA inte med bland topp 6 marknaderna vilket innebär att de står för mindre än 4% av Odd Molly's försäljning. Med tanke på marknadens storlek så har man inte lyckats speciellt bra där, detta stärks av att man stängde butiken i Los Angeles under 2011. Jag skulle rekommendera Odd Molly att dela upp försäljningsredovisningen i en för kläder med indelning for olika regioner, en för eyewear, en för skincare, en för egna butiker och en för on-line även om de inte är särskilt stora. Som investerare kan man då själv se hur dessa nya områden faller ut.


Mode är kortvarigt och man är starkt beroende av sina designers. Jag har ingen vana av mode företag, men frågor som dyker upp är, Klarar designerna av att stanna kvar och vara motiverade i motgång? Klarar man av att förnya sig och stå redo för en tid mer ökad ekonomisk säkerhet? Kan man matcha personalkostnaderna till den minskade försäljningen eller är det ett pris man får betala för behålla kompetens? Jag tror att vår/sommar kollektionen 2013 kommer att bli mycket viktigt. Skulle försäljningen fortsätta att sjunka så tror jag att svaret blir nej på dessa frågor.


Oroande är att Karin Jimfelt-Ghatan säljer av sitt innehål (även om hon fortfarande äger cirka 9% av bolaget) samt att från och med 2012 väljer att stå utanför styrelsen. Som Chefs designer borde hon ha haft stor påverkan på Odd Mollys framgång. Det minskade intresset kan tyda på att det är andra saker (projekt?) som tar upp hennes tid. Per Holknekt som också är en av grundarna har sålt ut nästan hel a sitt innehav och har endast 74,300 aktier kvar, han sitter dock kvar i styrelsen (?). Christer Andersson (den tredje grundaren) är fortfarande en storägare och fortsätter som ordförande.


Jag har sett spekulationer på att H&M skulle vara intresserat av att köpa Odd Molly och VD posten för Anna skulle vara en trainee tjänst för henne innan ho tar över i H&M. Jag kan inte se logiken i det då H&M nog kan få tillbaka Anna som VD utan att behöva köpa hela Odd Molly. Att Odd Molly skulle vara en kandidat till att bli uppköpt ser jag däremot som troligt med stark kassa samt bra kontakter och marknadskunnande.


Personligen så tycker jag om deras kläder för kvinnor .Jag tror det är bra att man har avslutat satsningen på kläder för men så att man kan fokusera på kläder för kvinnor där Odd Molly's stil passar bättre. Med sin starka balansräkning där man har en kassa justerad med upplupna intäkter och kostnader på ungefär 23 kronor (20 kronor om man räknar bort aktieutdelningen för 2011), är marginalen nedåt vid nuvarande aktiekurs liten. Kan man dock komma tillrätta med försäljningen och/eller anpassa kostnaderna borde man kunna komma tillbaka till en vinst på 2 - 3 kronor och då ser aktien mycket billig ut.  Risken är att talangen försvinner och att man försöker driva Odd Molly som ett företag av investerare, i så fall går det nog åt skogen.SEK '' (Tusen kronor) 2012Q1 (Act) Q2 Q3 Q4 Year
Net Sales 95,786 19,990 68,007 20,382 204,164


Finished products and goods for resale 22,895 24,000 32,000 24,000


Account receivables 53,736 20,000 48,000 20,000


Other receivables 6,422 6,000 6,000 6,000


Recivables form group companies 1,162 1,100 1,100 1,100


Prepaid exp. and accrued inc. 2,195 3,300 2,200 3,300


Advance to suppliers 61 1,000 500 12,000
Other operating revenues 105 200 200 200 705


Operating Revenues 95,891 20,190 68,207 20,582 204,869


Goods for resale -42,299 -8,796 -29,923 -8,968 -89,985
Other external expenses -29,268 -5,997 -20,402 -6,115 -61,782
Personnel expenses -10,943 -10,000 -10,000 -10,000 -40,943
Depreciation/amortization -837 -200 -680 -204 -1,921


Intengible assets 1,917 1,600 1,300 1,000


Tangible assets 1,727 1,200 700 200


Financial fixed assets 3,755 3,700 3,700 3,700
Other operating expenses -66 -200 -680 -204 -1,150


Operating Expenses -83,413 -25,192 -61,685 -25,490 -195,781


Operating Profit 12,478 -5,002 6,522 -4,908 9,089


Interest income 363 400 400 400 1,563


Derivatives 616 0 0 0


Cash and bank 71,870 75,700 55,100 66,300


Advance from customers 141 100 100 100


Accounts payable 4,977 5,000 5,000 5,000


Derivatives 135 0 0 0


Other liabilities 1,518 1,000 1,000 1,000


Current liability group company 6,246 6,000 6,000 6,000


Accrued expenses and deferred income 16,478 10,000 20,000 10,000
Interest expenses -4 -10 -10 -10 -34


Profit after financial items 12,837 -4,612 6,912 -4,518 10,618


Taxes -3,919 1,409 -3,410 1,153 -4,767


Current tax receivables 0 0 0 0


Deferred Tax -36 0 0 0


Current tax liabilities 0 500 500 500


Result for the period 8,918 -3,203 3,502 -3,365 5,851
Equity 136,895 115,000 118,000 115,000
Total assets 166,356 137,600 150,600 137,600
Total equity and liability 166,354 137,600 150,600 137,600


Jag räknar med att försäljningen blir ungefär som de publicerade ordervärdena, lite högre då eyewear och skincare tillkommer. Kostnaderna för "Good for Resale" och "Other External Expenses" kommer att ligga på 44 respektive 30% av sales för helåret med viss variation per kvartal. En av de större frågorna är personal  kostnaderna som jag tror kommer att ligga kvar på liknande nivåer som året innan då man hoppas på en vändning till nästa kollektion, blir det en fortsatt negativ trend så kommer dessa möjligen att minska under Q3 och resultatet något bättre på helåret.


Min rekommendation är att för den långsiktiga investeraren att lägga till den som en krydda i sin portfölj. Eventuellt att man spekulerar i den i höst innan man kommer med sitt ordervärde för vår/sommar 2013. Aktien handlas dock på NASDAQ small cap under mycket låg omsättning. Under 2012 har det i snitt endast omsatts 3,000 aktier per dag.


Aktiekurs vid analys: 27.00