söndag 16 augusti 2015

Electra Gruppen


Så var det dags för ett företagsanalys igen (fast det är väl ingen som tar den allvarligt efter mitt Etrion fiasko), det var över ett år sedan sist. Den senaste tiden har varit lite lugnare och jag har fått lite tid över till mitt aktieintresse. Jag kommer att försöka arbeta vidare på det analyskoncept som jag introducerade tidigare (reproducing the asset) och som jag har försökt ta vidare i ett inlägg som jag fortfarande arbetar med. 

Den grundläggande tanken är att ett företag har ett värde som motsvarar vad det skulle kosta att skapa företaget igen med samma beståndsdelar. Dessutom har företaget ett värde i de immatriella anläggningstillgångar man har, såväl synliga som dolda.

Electra Gruppen AB

Mitt intresse på bloggen riktar sig främst mot små och medelstora bolag på. Electra Gruppen återfinns på Nasdaq's småbolagslista (small cap). Man verkar inom två huvudområden retail och IT & Logistik. Jag har inte hittat mycket skrivet om Electra Gruppen inom bloggsvären. Det mest utförliga har jag hittat hos aktieinkomster från 2013. Vi har lite olika syn på bolaget och han var inte så positiv. Dock hade det nog varit en bättre investering än Vardia. Om ni av någon anlegning har missat aktieingenjörens och aktiefokus arbete för småsparare i Vardia så tycker jag att ni ska läsa om det. Som småsparare har ni också nytta av deras arbete.

Retail

Inom området retail så äger man ett antal företagskoncept som man förvaltar och utvecklar. Själva butikerna ägs inte av Electra utan det är den lokala butiksägaren som äger och driver butiken. Electra ansvarar för inköp, distribution, lagerhållning, marknadsföring, IT och utbildning för medlemmarna. De företagskoncept som ingår i Electra Gruppen är Audio Video, Digitalbutikerna, Ring Up, och det nya konceptet the Image. Man stödjer även ett antal externa kunder men varuförsäljning och logistik. En kort presentation av företagskoncepten (jag ska erkänna att jag inte är väldigt bekanta med dem);

Audio Video: En butikskedja med 110 butiker som tillhandahåller produkter inom hemelektronik.
Digitalbutikerna: Även digitalbutikerna är en kedja med ca 80 medemmat som arbetar inom helmelektronik branchen men inte som säljare utan mer som rådgivare och speciallister, speciellt inom digital TV.
Ring Up: En telekomkedja som tillhandahåller telekomlösningar för företag. Ring Up har omkring 50 medlemmar.
the Image: The Image är en fotokedja med 34 anslutna butiker och är ett nytt koncept inom fotografi och man riktar sig mot hela fotograferings processen, att ta bilden, bearbeta den, presentation och lagring av bilden.

IT och Logistik

Som namnet antyder erbjuder man lösningar inom IT och logistik. Området har två produkter, Electra Smart som är ett butiksdatasystem och Electra 3P som erbjuder kundanspassade logistik och IT lösingar till externa företag.

Vision Mission Goal

Electra gruppens affäridé är att utveckla och driva koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och vara en flexibel logistikpartner i Norden som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Det är intressant att se att man har med Norden i affärsidén då för närvarande det mesta av verskameheten finns i Sverige. 

Man har även utvecklat strategier för att genomföra sin affärsidé. 
 • Utveckla erbjudandet för befintliga och nya kunder inom tredjepartslogistik
 • Utveckla e-handel tillsammans med partners
 • Aktivt värva medlemmar till kedjorna
 • Utveckla och skapa värde i kedjekoncepten
 • Utveckla butiksdatasystemet Smart som en del av kedjekoncepten
 • Utbilda och utveckla handlarna för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
Det enda som står ut är att det inte är en strategi att utveckla nya butikskoncept. Man verkar snarare vilja fokusera på att utveckla det man har. 

Till sist har man även tagit fram finansiella mål vilka är,
 • Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10 procent den kommande femårsperioden
 • Uppnå en rörelsemarginal om lägst 3 procent
 • Ha en soliditet överstigande 25 procent
Jag tror tillväxtmålet är svårt att nå då retail delen inte växer så kraftigt med undantag för 2012 när man tog över en stor del av Experts butiker. Sedan Q1 2013 har retail vuxit med mindre än 1% (Q on Q). Till skillnand så växer logistik och IT kraftigt och har sedan Q1 2013 vuxit 34% (Q on Q). Dock krävs en kraftig tillväxt inom logisitik och IT för att nå tillväxt om 10% då området står för lite mindre än 1/3 av den totala omsättningen. Så med lite fokus på tillväxt inom retail så ska man nog inte räkna med att man kommer att nå tillväxtmålet inom den närmaste tiden.

Rörelsemarginalen har legat mellan 1,4 - 2,7% de senaste fem åren och under 2014 uppgick den till 2,6% så det är en bit kvar. Under Q1 2015 sjönk rörelsemarginalen till 1,8% med en förklaring av en mixförskjutning mot telekom- och IT-produkter, medförande en lägre snittmarginal. Det pekar inte på någon förbättrad rörelsemarginal för 2015. 

Till skillnad från de övriga målen så har man klarat soliditetsmålet varje år sedan 2010. Dock är trenden en sjunkande marhinal och soliditeten har sjunkit från 56,2% 2010 till 37,2% 2014. Att man har delat ut närmare 90% av vinsten över den sammanlagda vinsten över de senaste 5 åren har inte hjälpt att förbättra marginalen. Dock har man inte så stort behov av extra kapital då man i stort sätt inte har några räntebärande skulder eller expanderar genom upköp.

Prognos 2015 


2015
(MKR) Q1 Act Q2 Q3 Q4 2015


Nettoomsättning 371.3 390.5 421.2 566.7 1,749.7
- Retail 255.6 268.0 278.1 381.5 1,183.1
- Logistik och IT 115.7 122.5 143.1 185.2 566.6


Handelsvaror -319.2 -335.8 -362.2 -498.7 -1,515.9


Bruttoresultat 52.1 54.7 59.0 68.0 233.7


Övriga externa kostnader -23.7 -28.6 -28.5 -28.9 -109.7
Personalkostnader -21.3 -22.5 -22.5 -22.5 -88.8
Avskrivningar -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -2.4


Rörelseresultat 6.5 2.9 7.3 16.1 32.9


Resultat från finansiella investeringar 0.7 0.2 0.2 0.2 1.3


Resultat före skatt 7.2 3.1 7.5 16.3 34.2


Skatt -1.6 -0.9 -2.3 -4.9 -9.7


Periodens resultat 5.6 2.2 5.3 11.4 24.5

Tittar vi på min prognos för 2015 så kommer man nå en vinst omkring 4,70 kronor per aktie och jag skulle tro att man sänker utdelningen till 4 kronor per aktie. Med en kurs kring 80 kronor så ger det en direktavkastning på 5%. Jag har räknat med att retail ökar sin omsättning med 1% medans Logistik IT ökar sin osättning med 5% per kvartal och att rörelsemarginalen hamnar strax över 2%. Förra året had man en klart starkare tillväxt inom IT och Logistik men då man har tappat en större kund (mobiloperatören 3) under Q1 så kommer det att ha en negativ påverkan på omsättningen. Kontraktet upphörde 1 Mars och påverkade Q1 under en månad, trotts det hade man en tillväxt på ca. 10% från Q1 2014.

Tittar man på målet om 3% rörelsemarginal och förra åretsomsättning så skulle det motsvara en vinst kring 7,50 kronor per aktie. Vilket skulle ge ett P/E strax över 10. Så om det är svårt med tillväxt kan man fokusera mer på marginalerna och på så vis öka vinsten. Remium är mer positiva till utvecklinen under året och räknar med ett nettoresultat för året på 37 miljoner, vilket är nästen 50% bättre än vad jag räknar med. Den största skillnaden är att de räknar med en rörelsemarginal på 2.8% medans jag är mer försiktig med 2,0%. Electra aviserade i Q1 rapporten att rörelsmarginlerna had minskat på grund av förskjutning mot telekom och IT som har lägre marginaler. Under Q1 var rörelsemarginalen 1,8% men det är främst de två sista kvartale man brukar ha starkare marginaler. Jag tar de låga marginalerna för Q1 som en trend medans det verkar som om Remium tar det som en engångsföreteelse.

Jag hittar inge siffror på det men vad jag förstår sker den mesta av försäljningen i Sverige. Man har en ambition att etablera sig i hela norden vilket jag tycker är en helt korrekt strategi och nödvändig då jag tror på deras resonemang att internationellt så ses norden som en homogen marknad. Man har börjat ett sammarbet med El-Salg i Danmark och medlemskap i Euronics International vilket borde innebära bättre kontakter så borde det finnas tillväxt potential i de nya marknaderna. 

Återskapsvärde  

Tillgångar


Anläggningstillgångar
Återskapsvärde Per aktie
- Immatriella anläggningstillg.


* Goodwill 1,935 0 0.00

Varumärke/kundregister 85,218 16.38

Leverantörskontakter 0 0.00

Utbildning 3,675 0.71

Teknologi 27,000 5.19
* Balanserade utvecklingsutg. IT 1,785 1785 0.34
- Materiella naläggningstillgångar


* Inventarier 6,432 24,739 4.76
Finansiella anläggningstillgångar


* Långfristiga värdepappersin. 146 0 0.00
* Långfristiga fordringar 2,484 2,082 0.40
Summa anläggningstillgångar 12,782 144,499 27.78
Omsättningstillgångar


- Varulager


* Handelsvaror 181,453 163,308 31.40
Kortfristiga fordringar


* Kundfordringar 264,193 266,971 51.33
* Övriga Fordringar 19,914 19,914 3.83
* Förutbetalda kost. och uppl int. 10,196 10,196 1.96
Likvida medel 26,268 26,268 5.05
Simma omsättningstillgångar 502,024 486,657
Summa tillgångar 514,806 631,156 93.57
Skulder och Eget kapital


Eget Kapital


Aktiekapital 13,003
0.00
Övrigt tillskjutet kapital 10,105
0.00
Balanserade resultat 168,311
0.00
Minoritetsintressen


Summa Eget Kapital 191,419 0 0.00
Långfristiga skulder


Övriga långfristiga skulder 4,690 0 0.00
Uppskjutna skatteskulder 6,844 -7,095 -1.36
Summa långfristiga skulder 11,534 -7,095 -1.36
Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder 196,655 -176,990 -34.03
Checkräkningskredit 27,522 0 0.00
Skuld till kredit institut 30,000 0 0.00
Skatteskulder 3,762 -3,762 -0.72
Övriga skulder 18,612 -18,612 -3.58
Upplupna kost. och förutbet int. 35,302 -35,032 -6.74
Summa kortfristiga skulder 311,853 -234,396 -45.07
Summa skulder och eget kap. 514,806 -241,491 -46.43
Återksapsärde/Aktier
534,165 74.92
Antal aktier

5,201,000.00

Tittar vi på återskapsvärdet på Electra Gruppen så har jag räknat med de följande antagandena vad gäller olika poster

Varumärke/Kundregister: Då man inte redovisar marknadsföringsutgifter är det svårt att upskatta värdet på varumärke/kundregister. Jag har inte ens kunat få fram ett värde mellan tumme och pekfinger utan snarare mellan stortå och pekfinger. Jag har hittat information om att liknande företag spenderar 2% av omsättningen i marknadsföring och jag har upskattat att utgifterna har ett värde i 5 år. Det är värdet på Retail .

Teknologi: Här finns det ett värde då man har utveclkat systemet själv. Det blev färdig utvecklat readn 2005 och är avskrivet sedan 2010 så det finns inget kvar i dagens balansräkning. Det kostade 19,286 att utveckla och skulle antagligen vara dyrare att utveckla idag. Man har säkerligen förbättrat det under åren och tagit kostnaderna för fdet över resultaträkningen. Jag har därför lagt på 40% på utvecklingskostnaden.

Inventarier: de har ett inköps pris på 24,739 vilket jag har tagit up till sin helhet.

Återskapsvärdet kommer till ungefär 75 kronor per aktie med mina parametrar så det finns inga direkta dolda värden (även om det är mycket osäkra siffror).


Värdering

Vad gäller värderingen så tyckar jag att aktien är ganska korrekt värderad vid 80 kroner per aktie med ett P/E tal kring 15 och en direktavkastning på 5%. Det finns risker då man har få externa kunder inom Logistik och IT. Det finns också möjligheter till expansion on marginalförbättringar. Vad jag tycker är intressant är kombinationen av e-handel och den profil man har på butikerna som mer erbjuder tjänster än produkter. När man har köpt sin TV via internet så vill behöver nog många hjälp med installation av TV'n. Man är även etablerad på många små orter där konkurrensen är mer begränsad. Så även om det är billigare att skapa ett nytt Electra än att köpa det så tror jag det skulle vara svårt att vinna marknadsandelar från dem. 

Man har visat att man kan göra vinst när andra hemelektronik företag går i konkurs (On OFF och Expert). Man har även börjat ett sammarbete med det danska bolaget El-Salg AS vilket är i riktningen om sin Nordiska vision. Jag tycker även konceptet är bra för en Nordisk expansion då man inte äger butikerna utan bidrar med inköp och övrig support. Man behöver därför inte ha samma förståelse och engagemang för marknaden som om man ägde butikerna själva, utan kan koncentrera sig på vad man är bäst på.

Jag har funderat länge kring hur jag ska göra men beslutade mig till sist för att göra ett mindre inköp. Jag kommer att avvakte Q2 rapporten och den närmaste börsutvecklngen för att se om och i så fall när jag utökar mitt innehav. Med sin affärsmodel och sin starka balansräkning (som nästan helt saknar räntebärande skulder) så är man inte kapital beroende av att expandera och kan dela ut en hög andel av vinsten. Man borde även ha en stabil plattform att stå på om det skulle bli kärvare tider. Att med de förutsättningarn kunna få 5% direktavkastning samt potential till tillväxt tycker jag är bra. Om jag hade varit en sann värdeinvesterare så hade jag dock bara satt upp den på bevakningslistan då man köper bolaget för vad det är värt. Hade jag varit spekulant eller trader hade jag hållit mig borta då det inte är en aktie som kommer att göra mig rik på kort sikt.

Det ska påpekas att den hadlas under liten omsättning så det finns en klar omsättningsrisk, speciellt om man tar en större post. Det är sällan det handlas mer än 5,000 aktier per dag. Det är nog inte många av oss som handlar så stora poster men det är dock en risk som bör omnämnas. Om någon känner till en sida som visar genomsnittlig omsättning över olika perioder så vore jag tacksam om ni delar den i  en komentar. Dela också gärna era tankar om Electra Gruppen och min analys.

8 kommentarer:

 1. Audio video trodde jag skulle gå i kk för länge sedan. Starkt att de fortfarande lever säkert tack vare andra lägen än el jättarna. Jag tycker ändå konkurrens situationen är oroväckande

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Markus, du tar upp ett av problemen med att analysera bolag som Electra Gruppen, att man inte har detaljera information om företagen som ingår i gruppen. Jag vet heller inte om man de olika delarna som Audio Video levererar ett positivt nettoreultat. Dock har Electra inte visat negativt resultat under den senaste åren när konkurrenter som On Off och Expert har gått i konkurs. Balansräkningen är stark så man kan arbeta med konkurrensen och med andra bolag i gruppen minskar riskerna.

   Radera
 2. Probus, du kanske har koll. I halvårsrapporten under rubriken "Finansiell utveckling" redovisas att rörelsemarginalen för perioden jan-jun 2015 var 10,1%. Q2 i år var den 1,2% och motsvarande period förra året var den 1,9%. Kan detta stämma?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej det stämmer inte. Det är antagligen ett typo (som jag inte har noterat). Du kan räkna ut rörelsemarginalen själv till 1,5 (Rörelseresultat/omsättning, 11,4/774,3).

   Radera
 3. hur ser du föresten på bolaget efter halvårsrapporten? Rörelsemarginalen var rätt svag...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den var svag men faktiskt lite starkare än jag trodde (1.2 jämfört med 0.75). Jag tror att den kommer att fortsätta vara svag året ut men dock lite bättre än nivåerna under Q2 i och med att försäljningen ökar. Det är en tuff marknad men jag tycker att Electra har n stark balansräkning och ett bra track record.

   Radera
 4. Tack för en bra analys. Bra beskrivning av electra, bättre än vad dem själva lyckats med på deras hemsida. Är osäker på om jag ska investera, men detta inlägg gav mig iaf förståelse för verksamheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack. Roligt att se att det fortfarande finns de som läser bloggen. Jag har inte skrivit så mycket på senaste tiden men hoppas få tid att börja skriva igen om några månader.

   Vad gäller Electra så tycker jag inte att mycket har hänt efter att jag skrev inlägget mer än att aktien har sjunkit i pris. Ska nog titta lite mer och se om jag själv vill öka.

   Radera